Müzayede Kuralları

Sitemize üye olarak; düzenlediğimiz çevrim içi (online) müzayedelere iştirak eden katılımcılar (alıcılar ve ürünlerinin satılması için ürün veren satıcılar) aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

1- Sava Müzayede; satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.  Sava Müzayede, üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, ürünü satın almaya hakkı olur. Ürünlerin satıldığı sayfada ürün için yazılan fiyat açılış fiyatıdır ve bu fiyat başlangıç fiyatı olarak kabul edilir. 

2- Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

3- Çevrim içi müzayedelere katılabilmek için www.savamuzayede.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

4- Çevrim içi müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde çevrim içi kataloğun yayınlandığı tarihten sonra İnönü Cad. No.3 Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı Dükkân No.55 Şişli İstanbul adresinde teşhir edilmektedir. Çevrim içi müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler bilirkişilerin (eksperlerin) kanaatleridir. Eserlerin çevrim içi kataloğa konulması çevrim içi müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar çevrim içi katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.

5- Fotoğraf ve benzeri gibi bütün görsel materyal sadece rehberlik mahiyetindedir. Eserlerin yer aldığı ilgili sayfalarda eserlerin tanımı için verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi ve kanaat niteliğindedir.  Çevrim içi müzayedeye katılanlar eserleri Sava Müzayedenin 4. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Sava Müzayede satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Sava Müzayede firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.

6- Çevrim içi müzayedelerde fiyat artırımı “Pey Ver” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı çevrim içi müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Sava Müzayede tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Çevrim içi müzayedede “Pey Ver” bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Çevrim içi müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Çevrim içi müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “çevrim içi müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Çevrim içi müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Çevrim içi müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.

6.1- Sava Müzayede internet sitesinde yapılan çevrim içi müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, çevrim içi müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.2 – Çevrim içi müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur. Komisyon oranı her mezat için farklılık gösterebilmektedir.

6.3 – Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  Yanlış verilen peyler için Sava Müzayedeye bilgi verilmelidir. Sava Müzayede durumun doğruluğunu değerlendirdikten sonra, diğer alıcıların ve kendisinin zarara uğramaması şartı ile yanlış verilen peyleri iptal edebilir. Bu sebeple peylerin iptali Sava Müzayede’nin inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan alıcıların üyelikleri, yazılı uyarı yapılmasına gerek bulunmaksızın, Sava Müzayede tarafından askıya alınabilir ya da iptal edilebilir.

6.4 – İlk üyelik açılışında üye hesabına tanımlanan toplam pey limiti her müzayede için 1000 TL olarak belirlenmiştir. 1000 TL üzerindeki yeni üyelik peylerinde üyenin öncelikle referans belirtmesi ve referansı tarafından yazılı olarak tarafımıza teyit gelmesi gerekmektedir. Referansın yeterli bulunmaması halinde Sava Müzayede firması tüm peyleri iptal etme hakkına sahiptir. Referans olmaması halinde; 1000 TL üzerinde pey vermek isteyen üyelerin Sava Müzayede ile irtibat kurarak limit artırım taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. Üyeler tarafından verilen peylerin ve referansın kabulü, Sava Müzayede’nin inisiyatifi dâhilindedir.

7- Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, isim, soy isim ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Sava Müzayede tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Sava Müzayedenin satıcı olduğunu göstermez. Sava Müzayede satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Sava Müzayede hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %15 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Sava Müzayede’nin komisyon (+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %15 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. Sava Müzayede’nin bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.

8- Satın alınan eşyanın bedeli nakit veya EFT/havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 5 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %15 müzayede şirketi komisyonunu (+KDV) ödediği anda Sava Müzayede’nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Sava Müzayede eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği, Sava Müzayede tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Sava Müzayede sorumlu tutulamaz. Alıcıların satın aldığı ürün veya ürünlerin mülkiyeti, alıcı ücreti tamamen ödedikten sonra, alıcının üzerine geçecektir.

9- Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Sava Müzayede; sadece ürünlerin ayıplı olması ve eserlerin internet sayfasında yer alan bilgilerden gözle görülür bir şekilde farklı olması sebebiyle iade kabul eder. Bunun dışında, alıcı ürünleri müzayedeyi manipüle etmek gibi sebeplerden dolayı iade ederse veya iade sebebiyle pey veren diğer alıcılar, satıcılar ve Sava Müzayede zarara uğrarsa, Sava Müzayede o alıcının üyeliğini engelleme, askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durum Sava Müzayede için haklı bir sebep teşkil edecektir. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 5 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Sava Müzayede dilerse satış akdini feshe, %25 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %3 faiz ile tahsile yetkilidir. Sava Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Sava Müzayede’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.

10- Müzayede katılımcısının çevrim içi üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasından Sava Müzayede sorumlu değildir.

11- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, eserlerin orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri ve sınai hakların ihlali olması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Sava Müzayede satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

12- Sava Müzayede, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Çevrim içi katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.

13- Sava Müzayede şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin çevrim içi müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Sava Müzayede hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

14- Artırmada bulunup çevrim içi müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).

15- Çevrim içi katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.

16- Çevrim içi katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Sava Müzayede’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

17- Çevrim içi müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.

18- Çevrim içi katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Sava Müzayede sorumlu tutulmayacaktır.

19- Çevrim içi müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

20- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Sava Müzayede’nin rücu hakkı saklıdır.

21- Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve çevrim içi müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

22- Müzayede Katılım Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23- Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir.

24- Çevrim içi müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belirtilen saate canlı olarak bitecektir. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere pey verilebilir, daha sonraki eserlere pey verilemez.

25- Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

26- İşbu sözleşme Sava Müzayede tarafından tek taraflı bir şekilde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Sava Müzayede tarafından internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurulur. 

27- www.savamuzayede.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-posta adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşme ile ilgili ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için şirketiniz Sava Müzayede ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim soy isim,  cep telefonu, e-posta adresi vb.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki ret bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-posta mesajlarında belirtilen işlemi “ret” yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya kullanım ve satış koşulları ile gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için şirketiniz Sava Müzayedenin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile çevrim içi  reklam ağları, “bluetooth-beacon” dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.